چشمانم را به اصرارت بستم و با نوازش دستانت چشمانم را باز کردم و مرغ آمین را از توی آینه دیدم که توی گردنم می درخشد...


مرغ آمین
زهرا رضاپور