به حضور این مرد معتاد بود، به بوی بدنش، به صدای ملایم نفس هایش، به وول زدن های محتاط و آهسته اش، به خش و خش روزنامه ای که پیش از خواب می خواند و هرت هرت آبی که هنگام بیداری می نوشید.

#گلی_ترقی
زهرا رضاپور