راستی شازده!
یک ماه کافی است برای دست هایَ ت که یاد بگیرند بافتن را؟
بافتن موها را؟


سرزده باش! بلند شو بیا شازده
زهرا رضاپور